Serwis

Dostarczany przez Alisios sp. z o.o. sprzęt medyczny spełnia wymagania stawiane wyrobom medycznym i jest oznakowany znakiem CE oraz potwierdzamy, że powiadomiliśmy Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu ich do obrotu na terenie RP.

Zgodnie z podpisanymi umowani i uzyskanymi Autoryzacjiami od Producentów zapewniamy pełną obsługę serwisową i techniczną w zakresie:

  • szkolenia z prawidłowej obsługi i instalacji sprzętu
  • serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
  • okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu
  • wzorcowania i kalibracji sprzętu
  • wsparcia techicznego i merytorycznego z zakresu jego użytkowania

 

KONTAKT :
Tel. kom.: +48 605 230 344, +48 537 255 557
Tel. +48 32 797 68 16
Fax. +48 12345 44 73
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00

 

 Obowiązki Świadczeniodawcy
wymagania Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku

art. 90 ust.:

...

2. Zabrania się uruchamiania i używania wyrobu mającego wady mogące stwarzaćryzyko dla pacjentów, użytkowników lub innych osób.

...

6. Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu.

7. Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności, o których mowa w ust. 6.

8. Dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych.

9. Świadczeniodawca jest obowiązany udostępniać dokumentację, o której mowa w ust. 6 i 7, organom i podmiotom sprawującym nadzór nad świadczeniodawcą lub upoważnionym do jego kontroli.

...

Spełnienie powyższych wymagań jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego udzielania świadczeń medycznych i przy udzielaniu kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wadliwe funkcjonowanie sprzętu medycznego. Dopuszczenie do użycia niesprawnego sprzętu, narażającego pacjentów na możliwość uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia uważane jest za zawinione zaniedbanie.